Normativa general

Participants Mesures de seguretat Comitè Tècnic de Seguretat Protocol de Celebració-Cancel·lació de l'esdeveniment Obligació a finalitzar l'aventura Assegurança Dades Personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Neda el Món, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.nedaelmon.com són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que és responsable Neda el Món.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de Neda el Món.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a Neda el Món, mitjançant un correu electrònic a info@nedaelmon.com.

Autorització d'ús d'imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Neda el Món demana consentiment als esportistes o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els menors, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatge seva o del menor pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per Neda el Món en:

Llistes d'espera

Una vegada s'hagi arribat al límit de participants en un esdeveniment, la organització obrirà una llista d'espera amb els participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment.

La organització resoldrà en un termini no inferior a les 72 hores prèvies a l'esdeveniment la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció.